Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów prezentspa.com


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Dystrybutorem bonów prezentspa.com, zwanych dalej Bonami, jest Noelle SPA & Beauty, 05-230 Kobyłka, ul.Warszawska 44 NIP:1251402825.
2. Bony są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania płatności za usługi świadczone w Obiektach należących do podmiotów lub zarządzanych przez podmioty zwane Akceptantami, które to podmioty podpisały z Podaruj Prezent umowę o akceptowaniu Bonów.
3. Aktualna lista Obiektów akceptujących Bony publikowana jest na stronach internetowego serwisu prezentspa.com
§ 2
Rodzaje Bonów
1. Noelle Podaruj Prezent emituje i dystrybuuje następujące rodzaje Bonów:
- Bony Wartościowe o nominałach w przedziale od 50 PLN do 1 000 PLN,
- Bony Usługowe i Pakietowe o nominałach w przedziale od 100 do 3 500 PLN.
2. Bony Wartościowe akceptowane są przez obiekt Noelle Spa&Beauty.
3. Bony Usługowe i Pakietowe akceptowane są przez wybrane Obiekty współpracujące z Noelle Podaruj Prezent.
4. Bonami Wartościowymi ich Posiadacze mogą płacić za dowolne usługi SPA, pakiety usług SPA lub pakiety.
5. Bony Usługowe i Pakietowe służą do zapłaty za z góry określoną dla danego Bonu usługę lub pakiet usług. Opisy usług oraz pakietów wraz z listą Obiektów realizujących dane usługi lub pakiety znajdują się w internetowym serwisie prezentspa.com i wyspie Noelle Podaruj Prezent.
6. Bony mogą być emitowane w formie papierowej (drukowane) lub elektronicznej (@bon w formie pliku cyfrowego w formacie .pdf).
7. Bony emitowane w formie papierowej są Bonami imiennymi. Bony emitowane w formie elektronicznej mogą być Bonami imiennymi.
8. Każdy Bon posiada unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny.
9. Ważność Bonów jest ograniczona czasowo. Termin ważności Bonu jest wydrukowany na Bonie.
§ 3
Zakup Bonów
1. Kupującym Bony może być osoba fizyczna, osoba prawna.
2. Zakup Bonów następuje za pośrednictwem internetowego serwisu prezentspa.com. Noelle Podaruj Prezent może również oferować Bony w sprzedaży bezpośredniej wyspa handlowa "Noelle Podaruj Prezent"
3. Zakup Bonów za pośrednictwem serwisu internetowego prezentspa.com wymaga wcześniejszej rejestracji Kupującego w serwisie.
4. Chcąc dokonać zakupu Kupujący składa zamówienie określając rodzaj oraz ilość kupowanych Bonów.
5. Dokonując zakupu Kupujący określa sposób dostawy Bonów. Bony zakupywane w serwisie prezentspa.com mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (w formie bonów elektronicznych @bon), jak i również mogą być odebrane w punkcie sprzedaży wyspa handlowa "Noelle Podaruj Prezent" w Galerii Wołomin.
6. Bony dystrybuowane w sprzedaży bezpośredniej mogą być odbierane osobiście w punkcie sprzedaży Bonów.
7. Płatność za zamówione Bony oraz usługi dodatkowe może być dokonywana gotówką, kartą kredytową lub przelewem bankowym. Noelle Podaruj Prezent dla zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego prezentspa.com udostępnia możliwość dokonania płatności w trybie online. Rozliczenia internetowych płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 oraz PayPal.
8. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych w trakcie procesu zakupu w bazie danych Noelle Podaruj Prezent w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
12. Kupujący dokonując zakupu Bonów oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
§ 4
Realizacja Bonów
1. Posiadacz Bonu dokonuje rezerwacji w placówce Noelle Spa&Beauty lub innych obiektach.
2. Posiadacz Bonu dokonuje rezerwacji usług bezpośrednio w Obiekcie w ramach wolnych terminów telefonicznie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście.
3. Dokonując rezerwacji Posiadacz Bonu zobowiązany jest poinformować pracownika Obiektu o płatności Bonem podając jego rodzaj oraz nominał.
4. W przypadku rezerwacji pobytów hotelowych pracownik Obiektu przyjmujący rezerwację może domagać się od Posiadacza Bonu celem zagwarantowania rezerwacji wpłaty zaliczki lub podania numeru karty kredytowej. Zaliczkę można opłacić Bonem przesyłając go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.
5. W przypadku płatności zaliczki inną formą niż Bonami Obiekt zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej zaliczki lub jej części w sytuacji, gdy pobyt zostanie opłacony Bonami a zaliczka nie będzie mogła zostać zaliczona na poczet zapłaty za dodatkowe usługi zakupione w Obiekcie.
6. Bon należy okazać meldując się w recepcji Obiektu w dniu rezerwacji.
7. Jeden Bon może być zrealizowany w jednym wybranym przez posiadacza Bonu Obiekcie.
8. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Posiadaczowi Bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości Bonów przedkładanych do zapłaty.
10. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest większa od wartości Bonów przedkładanych do ich opłacenia Posiadacz Bonów zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty gotówką, kartą kredytową lub inną formą akceptowaną w Obiekcie.
11. Posiadacz Bonu może dokonać zapłaty za usługi zakupione przez siebie jak również opłacić nim usługi wykonane na rzecz innej osoby lub innych osób.
12. Przyjmując płatność w formie Bonów pracownik Obiektu powinien zweryfikować ich ważność i prawidłowość.
13. Pracownik Obiektu przyjmujący płatność odmówi Posiadaczowi Bonów ich przyjęcia w przypadku, gdy spełniają jedno z następujących kryteriów:
- są niekompletne, tj. posiadają tylko jeden z dwóch odcinków, lub są porwane,
- są zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich identyfikację,
- są sfałszowane, tj. niezgodne z dostarczonym wzorem lub nie posiadają stosowanych przez Podaruj Prezent zabezpieczeń,
- są nieważne, tj. ich termin ważności upłynął przed dniem przedłożenia ich do zapłaty,
14. Płacąc Bonem należy pozostawić go (w całości) w Obiekcie.
15. Posiadacz Bonów dokonując zapłaty Bonami ma prawo domagać się wystawienia mu dokumentu potwierdzenia sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, faktury VAT lub rachunku na pełną kwotę zakupionych usług.
16. Posiadacz Bonów dokonując płatności Bonami oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.
§ 5
Zakres odpowiedzialności Noelle Podaruj Prezent oraz reklamacje
1. Podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Posiadaczy Bonów są Obiekty akceptujące Bony. Noelle Podaruj Prezent ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez te Obiekty. 
2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Obiektu świadczącego te usługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Obiekcie.
3. Reklamacje dotyczące Bonów należy kierować bezpośrednio do Noelle SPA&Beauty pocztą elektroniczną na adres [email protected]
4. W przypadku utraty, zniszczenia lub upłynięcia terminu ważności Bonu jego Posiadaczowi nie przysługuje prawo wymiany Bonu na nowy. Posiadacz bonu ma prawo do przedłużenia terminu ważności bonu o rok o ile zwróci się do Noelle Podaruj Prezent z taką prośbą przed upływem terminu ważności bonu i wniesie opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości bonu
§ 6
Zobowiązania Posiadaczy Bonów
1. Posiadacz Bonów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Posiadacz Bonów przekazując Bony innej osobie zobowiązany jest do przekazania jej informacji na temat obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Posiadacz Bonu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu swojego zaniedbania wobec osoby, której przekazał Bony.
3. Przed skorzystaniem z usług Posiadacz Bonu zobowiązany jest do zapoznania się u pracownika Obiektu przyjmującego rezerwację bądź wykonującego usługę z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do korzystania z tych usług oraz poinformowania go o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić takie przeciwwskazania.
§ 7
Zwrot Bonów
1. Bony Prezentowe zakupione online podlegają zwrotowi w dacie 14 dni od zakupu
2. Bony Prezentowe zakupione stacjonarnie nie podlegają zwrotowi, istnieje możliwość wymiany bonu na inne usługi niż zawarte w zakupionym bonie lub przepisanie go na inną osobę.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Pełna i aktualna treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronach serwisu internetowego prezentspa.com.
2. Noelle Podaruj Prezent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Stosowana informacja o zmianach w Regulaminie wraz z pełną treścią Regulaminu po zmianach zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej prezentspa.com w sekcji Aktualności na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian. W przypadku nieskorzystania przez kupującego z prawa do odstąpienia od umowy kupna Bonów, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji na stronie internetowej.

Regulamin programu lojalnościowego 

§ 1
Wartość punktu 
Za każdą wydaną 1 zł przyznawany jest 1 punkt o wartości 0,03 gr.
§ 2
Wymiana punktów 
Po uzbieraniu minimalnej wartości tj. 50 punktów uczestnik programu będzie je mógł wykorzystać przy kolejnym składaniu zamówienia za minimum 100 zł.
§ 3
Kod Rabatowy
Wymiana zebranych punktów następuje po wygenerowaniu kodu rabatowego w panelu klienta, kod rabatowy wysyłany jest automatycznie na e-mail podany w rejestracji.
§ 4 
Uzbierane punkty nie mogą być wymienione na gotówkę.